Hotărârea nr. 372/2003

* PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 SI ART. 2 DIN H.C.L. NR. 155/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.AD. 1770/02/2003, PRIN CARE SE PROPUNE COMPLETAREA ART. 1 SI ART.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 372

din data de 25 august 2003

 

 Obiect:  completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 155/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.770/02/2003, prin care se propune completarea  art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 155/2003,
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi Încheierea de autentificare  nr. 2009/22.04.2003 eliberată de Notar Public Isbăşoiu Florea,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 155/2003, astfel: 

 "Art. 1.1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnei Blejan Marinela asupra imobilului-garaj situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57.

 Art. 2.1. Nr.top. 7470/24/2, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Blejan Marinela".

 Art. 2. H.C.L. nr. 155/2003 astfel completată va fi republicată.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 155/2003

republicată prin H.C.L. nr. 372 din 25 august 2003

 
 Obiect:  concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti nr.57, către Neamţu Erika Herta,Tănase Cornelia, Moraru Camelia, Dudău Constantin  şi  Tanasele Nicolae;

 Consiliul Local al Municipiului  Brasov,  întrunit în sedinţă la data de 24 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.842/2003,  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti  nr. 57;
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art.14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi H.C.L. nr. 21/2000;
 În temeiul art.38, lit.  f si art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :
 


 Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Neamţu Erika Herta,Tănase Cornelia, Moraru Camelia, Dudău Constantin şi Tanasele Nicolae – garaje, situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57, construite în baza A.C. nr.30/1968, A.C. nr. 187/1968, A.C. nr.  260/1968 şi A.C. nr.  2/1970.

 Art. 1.1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnei Blejan Marinela asupra imobilului-garaj situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57.

 Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti ce se vor înscrie în C.F. nr. 25315 Braşov cu :
 -  nr. top. 7470/24/1,  în  suprafaţă de 21,60 m.p. către Neamţu Erika Herta;
 -  nr. top. 7470/24/3,  în suprafaţă de 21,60 m.p. către Tănase Cornelia si Moraru Camelia, în     cote indivize conform C.M. nr. 8/2003;
 -  nr. top. 7470/24/5, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Dudău Constantin; 
 -  nr. top. 7470/24/6, în suprafaţă de 21,60 mp către Tanasele Nicolae,
 - nr.top. 7470/24/2, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Blejan Marinela.

 Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Vasiliu Vasile este de 5,00 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 5,00 USD/mp: 25 ani = 0,20 USD/mp.

 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.