Hotărârea nr. 370/2003

OBIECT: Completarea art. 1 si art. 2 din Hotararea nr. 34/2003, republicata conform H.C.L. nr. 166/2003

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 370

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: completarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea nr. 34/2003, republicată conform H.C.L. nr. 166/2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.770/02/2003, prin care se propune completarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea nr. 34/2003, republicată conform H.C.L. nr. 166/2003,
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, Certificatul de Moştenitor Suplimentar nr. 173/20.12.2002 eliberat de Notar Public Ion Marin, Certificatul de Moştenitor nr.8/28.01.2003 eliberat de Notar Public Ion Gonţea, Certificatul de Moştenitor Suplimentar nr.4/24.01.2003 eliberat de Notar Public Ungureanu Olimpia,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă completarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea nr. 34/2003, republicată conform H.C.L. nr. 166/2003, astfel:

 "Art. 1.1  Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnelor Joitescu Eugenia, Baier Iuliana, Tarmigan Liliana Laura şi Tarmigan Viorica asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41.

 Art. 2.1.  - nr.top. 7586/1/1/4, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Joitescu Eugenia,
   - nr.top. 7586/1/1/14, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Baier Iuliana,
   - nr.top. 7586/1/1/16, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Tarmigan Liliana Laura şi Tarmigan Viorica".

 Art. 2. Hotărârea nr. 34/2003, republicată conform H.C.L. nr. 166/2003 astfel completată se va republica.


 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 34/2003

republicată conform H.C.L. nr. 166/2003, republicată conform H.C.L. nr. 370 din 25 august 2003


Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn  nr. 41, către Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu    Florea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi    Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară  la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.770/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
In temeiul H.C.L. nr. 21/2000;
Având în vedere art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Floarea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan asupra imobilelor - garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, construite în baza A.C. nr. 46/1976.

Art.1.1 Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnelor Joitescu Eugenia, Baier Iuliana, Tarmigan Liliana Laura şi Tarmigan Viorica asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41.

Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 ce se vor înscrie în C.F. nr. 31.280 cu:
- nr.top. 7586/1/1/1 în suprafaţă de 19,50 mp către Călin Ioan;
- nr.top. 7586/1/1/5 în suprafaţă de 19,50 mp către Dumitru Constandin;
- nr.top. 7586/1/1/6 în suprafaţă de 19,50 mp către Blendea Gheorghe;
- nr.top. 7586/1/1/7 în suprafaţă de 19,50 mp către Ponea Dumitru;
- nr.top. 7586/1/1/8 în suprafaţă de 19,50 mp către Voicu Floarea şi Tecău Dorinela;
- nr.top. 7586/1/1/9 în suprafaţă de 19,50 mp către Enache Victor;
- nr.top. 7586/1/1/10 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Gheorghe;
- nr.top. 7586/1/1/11 în suprafaţă de 19,50 mp către Mititelu Constantin şi Georgeta;
- nr.top. 7586/1/1/12 în suprafaţă de 19,50 mp către Găină Nicolae;
- nr.top. 7586/1/1/13 în suprafaţă de 19,50 mp către Radu Gheorghe;
- nr.top. 75861/1/15 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Ioan;

 Art. 2.1.  - nr.top. 7586/1/1/4, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Joitescu Eugenia,
   - nr.top. 7586/1/1/14, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Baier Iuliana,
   - nr.top. 7586/1/1/16, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Tarmigan Liliana Laura      şi Tarmigan Viorica".

Art. 3.  Se înscrie dreptul de servitute de terecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea numerelor top. 7586/1/1/1 - 7586/1/1/16 ca fonduri dominante asupra nr. top. 7586/2/d/1 ca fond servant.

Art. 4.  Concesionara terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 5.  Preţul terenurilor aferente garajelor menţionate la art. 2, determinat în condiţii de piaţă, este de 25 U.S.D./mp, revenind o redevenţă anuală de 1 U.S.D./mp ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii.

Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.