Hotărârea nr. 37/2003

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE RENEGOCIERE A CLAUZELOR (PRIVIND IDEXAREA REDEVENTEI) DIN CONTRACTELE DE CONCESIUNE - TERENURI DIN CENTRUL CIVIC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 37

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: constituirea comisiei de renegociere a clauzelor (privind idexarea redevenţei) din contractele de concesiune - terenuri din Centrul Civic Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 1.150/2002, privind constituirea comisiei de renegociere a clauzelor (privind indexarea redevenţei) din contractele de concesiune - terenuri din Centrul Civic Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 210/2002, republicată conform H.C.L. nr. 215/2002; H.C.L. nr. 318/2002; D.P. nr. 652/2000, republicată;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă constituirea unei comisii abilitate să renegocieze clauzele (privind indexarea redevenţei) înscrise în contractele de concesiune, având ca obiect terenurile aferente construcţiilor din Centrul Civic, în următoarea componenţă:

  - Scripcaru Gheorghe
  - Dl. arh. Nicolae Ţaric
  - Dl. Adrian Ibănescu
  - Preşedintele Comisiei nr. 1 a Consiliului Local;
  - Preşedintele Comisiei nr. 2 a Consiliului Local;
  - Preşedintele Comisiei nr. 5 a Consiliului Local;
  - Directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală;
  - Directorul Direcţiei Arhitectură Urbanism
  - Directorul Serviciului Public Patrimoniu
  - Directorul Direcţiei Fiscale;
  - Şef Serviciu Contencios - Juridic.


 Art. 2. În cazul lipsei motivate a directorilor Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Arhitectură - Urbanism, Serviciului Public Patrimoniu şi Direcţiei Fiscale se vor prezenta la lucrările comisiei înlocuitorii de drept ai acestora.
 În cazul absenţei motivate a preşedinţilor Comisiei 1, Comisiei 2 şi Comisiei 5, vor participa alţi membri ai acestora desemnaţi de comisie.

 

 Art. 3. Rezultatele renegocierilor menţionate la art. 1 se vor înainta Consiliului Local al Municipiului Braşov spre analiză şi decizie, pentru fiecare caz în parte.


 Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2000.


 Art. 5. Persoanele desemnate la art. 1 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.