Hotărârea nr. 369/2003

* PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 227/2001 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRAT SUB NR. 8342/20 AUGUST 2003 AL SERVICIULUI PUBLI

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 369

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: modificarea H.C.L. nr. 227/2001;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 8.342 din 20 august 2003 al Serviciului Public Patrimoniu, Serviciul Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 227/25 iunie 2001, în sensul transformării preţului terenului din 100 USD/m.p. în 100 EURO/m.p., iar H.C.L. nr. 227/2001, modificată, să fie republicată,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 227/2001, astfel:

 "Începând cu data prezentei hotărâri, suprafeţele de teren ce se concesionează în vederea creării de accese la spaţiile cu altă destinaţie de la parterul imobilelor, se limitează la maximum 10 m.p., iar preţul terenului este de 100 EURO/m.p.".

 Art. 2. H.C.L. nr.  227/2001 astfel modificată, va fi republicată.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 H O T Ă R Â R E A   NR. 227/2001

republicată conform H.C.L. nr. 369 din data de 25 august 2003

 

 Obiect: stabilirea preţului pentru terenurile concesionate în vederea creării de accese la  spaţiile comerciale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 2001,
 Analizând propunerea comisiei economice referitoare la stabilirea suprafeţelor şi a preţului terenurilor ce urmează a fi concesionate pentru crearea de accese la spaţiile cu altă destinaţie de la parterul imobilelor,
 În temeiul art. 38, lit. g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, suprafeţele de teren ce se concesionează în vederea creării de accese la spaţiile cu altă destinaţie de la parterul imobilelor, se limitează la maximum 10 m.p., iar preţul terenului este de 100 EURO/m.p.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.