Hotărârea nr. 368/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 24, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MORAR DORINEL GHEORGHE SI MORAR DANIELA MARIANA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DAT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 368

din data de 25 august 2003

 

  Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 24, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari MORAR DORINEL GHEORGHE şi MORAR DANIELA MARIANA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 773/5 august 2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 24,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr.  219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. 13 Decembrie nr. 24, identificat prin C.F. nr. 28082, cu nr. top. 9101/2-9102/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 8,92 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către MORAR DORINEL GHEORGHE şi MORAR DANIELA MARIANA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 EURO/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 EURO/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3319 din 16 iunie 2003 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 30917, cu  nr. top. (9101/2-9102/1)3/IX.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.