Hotărârea nr. 367/2003

* REFERITOR CONTRACTE PRESTARI-SERVICII PRIVIND "ÎNTRETINEREA SI CURATIREA GURILOR DE SCURGERE STRADALE" SI "PRELUARE APE METEORICE DE PE DOMENIUL PUBLIC LA SISTEMUL DE CANALIZARE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 367

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: contracte prestări-servicii privind "Întreţinerea şi curăţirea gurilor de scurgere stradale" şi "Preluare ape meteorice de pe domeniul public la sistemul de canalizare";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 8.018/12 august 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri Publice - Zone Verzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care s-a propus încredinţarea directă a prestărilor de servicii privind "Întreţinerea şi curăţirea gurilor de scurgere stradale" şi "Preluare ape meteorice de pe domeniul public la sistemul de canalizare", către COMPANIA APA R.A. Braşov,
 Având în vedere prevederile H.C.J. nr. 43/25 septembrie 2000, privind Regulamentul Serviciilor de Canalizare, art. 8, lit. c şi art. 12, lit. a din O.G. nr. 60/2001, privind achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 212/2001, art. 6, alin. 3 din H.G. nr. 46/2001, privind Normele de aplicare a O.G. nr. 60/2001,
 În temeiul art. 38, lit.  g din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă contractarea lucrărilor de "Întreţinere şi curăţinere a gurilor de scurgere stradale", precum şi "Preluare ape meteorice de pe domeniul public la sistemul de canalizare", pe o perioadă de 1 an către COMPANIA APA R.A. Braşov, începând cu data de 1 septembrie 2003.

 Art. 2. Valorile contractelor se stabilesc după cum urmează:

 - pentru "Preluare ape meteorice de pe domeniul public la sistemul de canalizare" - prin înmulţirea suprafeţei domeniului public al municipiului Braşov cu cantitatea specifică de precipitaţii de 0,3 mc/m.p./an şi tariful de canalizare avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală şi aprobat de Consiliul Judeţean Braşov.

 - pentru "Întreţinere şi curăţire guri scurgere stradale" - prin negociere conform art. 12, litera a din O.G. nr. 60/2001 şi art. 3, alin. 3.10 din Regulamentul serviciilor de canalizare, aprobat prin H.C.J. nr. 43/25 septembrie 2000.                          

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin încheierea contractelor de prestări-servicii cu COMPANIA APA R.A. Braşov.