Hotărârea nr. 366/2003

* PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE POPICE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI PRIVIND PAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 366

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Campionatului  Mondial de popice;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând propunerea unui grup de consilieri privind participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al Campionatului Mondial de popice - ediţia 2004,
 Având în vedere raportul de specialitate nr. 39.852/2003 al Serviciului Buget,
 Având în vedere prevederile alin. 2 al art. 71 din Legea educaţiei fizice şi sportului  nr. 69/2000 şi art. 1 şi art. 14 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,
 În temeiul art. 38, lit. d, n şi p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator la Campionatul Mondial de popice - ediţia 2004.

 Art. 2.  Participarea Municipiului Braşov ca organizator va consta în alocarea de la bugetul local a sumei de 1,5 miliarde lei, care vor fi plătiţi astfel: 500 milioane din bugetul pe 2003, iar 1 miliard din bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2004.
 
 Art. 3. Clubul Sportiv Municipal va prezenta Serviciului Contabilitate documentele justificative ale utilizării sumei menţionate la art. 2.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.