Hotărârea nr. 365/2003

* PRIVIND RESPINGEREA PROPUNERII UNEI EMISIUNI DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE ÎN SUMA DE 100.000.000 MII LEI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 365

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: respingerea propunerii unei emisiuni de obligaţiuni municipale în sumă de 100.000.000 mii lei;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din Departamentul Servicii Interne, înregistrat cu nr. 26.700/2003, prin care s-a propus Consiliului Local aprobarea unei emisiuni de obligaţiuni municipale în sumă de 100.000.000 mii lei pe piaţa internă de capital în scopul realizării proiectului de investiţii "Ocolitoarea municipiului Braşov - Semiinelara industrială - sector Dârste - str. Zizinului",
 Având în vedere prevederile art. 48, alin.1, 2 şi art. 49, alin. 2, 3 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 219/2000,
 Analizând prevederile art. 5 şi art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, privind achiziţiile publice,
 În temeiul art. 38, alin. 2 lit. d şi art. 46, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Articol unic: Se respinge propunerea privind realizarea unui împrumut public sub forma emisiunii de obligaţiuni municipale în valoare de 100.000.000 mii lei pe piaţa internă de capital pentru finalizarea obiectivului de investiţii "Ocolitoarea municipiului Braşov - Semiinelara industrială - sector Dârste - str. Zizinului", respectiv finalizarea lucrărilor de artă şi a lucrărilor de drum.