Hotărârea nr. 364/2003

* PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 16/2003, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 47/2003, REFERITOR LA ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE RECRUTARE, ÎNCORPORARE SI CLARIFICARE A SITUATIEI MEDICO-MILITARE A TINERILOR SI R

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 364

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 16/2003, republicată conform H.C.L. nr. 47/2003, referitor la asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget, înregistrat cu nr. 34.978/2003, prin care s-a propus modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 16/2003, republicată conform H.C.L. nr. 47/2003, referitor la asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003,
 Având în vedere prevederile art. 35, lit. e din Legea nr. 45/1994, privind apărarea naţională, art. 76 din Legea nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare,
 În temeiul art. 38, alin.  2 lit. d şi art.  46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 16/2003, republicată conform H.C.L. nr. 47/2003, care va avea următorul conţinut:
 "Se aprobă suma de 297.484.421 lei pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003, după cum urmează:
 - 287.684.421 lei pentru salarii şi viramentele corespunzătoare,
 - 9.800.000 lei pentru rechizitele necesare activităţii de recrutare a tinerilor şi recruţilor".

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2003, republicată conform H.C.L. nr. 47/2003, astfel modificată, se va republica.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 16/2003

republicată conform H.C.L. nr. 47/2003, republicată conform H.C.L. nr. 364 din 25 august 2003

 


Obiect: asigurarea fondurilor necesare pentru recrutarea tinerilor, încorporarea şi clarificarea situaţiei medico-militare a  recruţilor din Municipiul Braşov în anul 2003;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 595/2003 ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus aprobarea sumei de 252.579.025 lei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor locale de recrutare - încorporare din municipiul Braşov în anul 2003;
Având în vedere prevederile art. 35, lit. e din Legea nr. 45/1994, privind apărarea naţională, art. 76 din Legea nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă suma de 297.484.421 lei pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003, după cum urmează:
  - 287.684.421 lei pentru salarii şi viramentele corespunzătoare,
- 9.800.000 lei pentru rechizitele necesare activităţii de recrutare a tinerilor şi recruţilor.

Art. 2. Decontarea sumelor ce vor fi alocate Centrului Militar, se va face în conformitate cu Dispoziţia nr. 179 din 16 mai 1999, pe bază de documente justificative.
Materialele de birotică (rechizitele) necesare funcţionării comisiilor locale de recrutare vor fi puse la dispoziţie de către Primăria Braşov.

Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.