Hotărârea nr. 363/2003

* PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SERVICE AUTO SI SHOW-ROOM, STR. BUNEA AUGUSTIN NR. 18, BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PRO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 363

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Service auto şi show-room, str. Bunea Augustin nr. 18, Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Service auto şi show-room, str. Bunea Augustin nr. 18, Braşov" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrat cu nr. 36.935 din 29 iulie 2003,
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002,
 În temeiul art. 38, lit.  u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Service auto şi show-room, str. Bunea Augustin   nr. 18, Braşov", iniţiată de S.C. Kritters-Com S.R.L. şi întocmită de S.C. TOP-FORM S.R.L., identificată în C.F. nr. 32115/23 mai 2003, nr. top. 7261/1/a/1/11-7261/1/a/1/12.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.