Hotărârea nr. 362/2003

* PRIVIND APROBARE P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA, STR. OITELOR NR. 5A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 362

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Oiţelor nr. 5 A;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Oiţelor nr. 5 A al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism înregistrat cu nr. 36.479/2003,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1. Se aprobă P.U.D. - Locuinţă unifamilială str. Oiţelor 5 A, iniţiat de Dumitru Ion şi elaborat de S.C. Marpet Proiect S.R.L.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.