Hotărârea nr. 361/2003

* PRIVIND APROBARE MODIFICARE P.U.D. - DEPOZIT CALEA FELDIOAREI NR. 64 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE MODIFICARE P.U.D. - DEP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 361

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: aprobare modificare P.U.D. - Depozit Calea Feldioarei nr. 64;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare modificare P.U.D. - Depozit Calea Feldioarei nr. 64 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrat cu nr. 36.926/2003,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă modificare P.U.D. - Depozit Calea Feldioarei nr. 64 iniţiat de S.C. Temad Co S.R.L. şi elaborat de arh. M. Nacu.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.