Hotărârea nr. 360/2003

* PRIVIND RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV - IOAN GHISE - NR. 39.212/14 AUGUST 2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA NR

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 360

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: respingerea reclamaţiei administrative a Primarului Municipiului Braşov - Ioan Ghişe - nr. 39.212/14 august 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând reclamaţia administrativă nr. ad.37.359, nr. 39.212/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 nr. ad. _______/_______________,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 29/1990, O.G. nr. 35/2002, aprobată prin Legea  nr. 673/2002 (Cap.VI, art. 79^1 şi următoarele), Decretul nr. 143/2955, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor juridice,
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Articol unic: Se respinge reclamaţia administrativă nr. 39.212/2003, privind Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 322/2003, modificată prin H.C.L. nr.  344/2003.