Hotărârea nr. 36/2003

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 136, CATRE PAROHIA ORTODOXA ROMÂNA BUNA VESTIRE II BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZ

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 36

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 136, către Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire II Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară  la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.050/2002 prin care se propune darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 136, către Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire II Braşov;
Având în vedere prevederile art. 126 din Legea nr. 215/2001, dispoziţiile art. 4 din Decretul-Lege nr. 126/1990, art. 62, lit.  a din Ordin al Ministrului Lucrărilor Publice nr. 1.943/2001 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 38 lit.  f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T A R A S T E :


Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 136, identificat prin C.F. nr. 29355 cu nr.top 8212/1/1 în suprafaţă de 1.216 mp către Parohia Ortodoxă Buna Vestire II Braşov.


Art. 2.  Destinaţia terenului conform P.U.D.  aprobat prin  H.C.L. nr. 48/2001 este pentru construire Biserică Ortodoxă, str. Zizinului.


Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.