Hotărârea nr. 359/2003

* PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 AL H.C.L. NR. 314/28 IULIE 2003 REFERITOARE LA NEGOCIERILE DINTRE S.C. IUS S.A. BRASOV SI GRADINITA NR. 60 BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNERE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 359

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 314/28 iulie 2003 referitoare la negocierile  dintre S.C. IUS S.A. Braşov şi Grădiniţa nr. 60 Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate al Biroului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 39.801/2003, prin care s-a propus modificarea  art. 2 al H.C.L. nr. 314/28 iulie 2003, referitoare la negocierea dintre S.C. IUS S.A. Braşov şi Grădiniţa nr. 60 Braşov,
 În temeiul art. 38, lit. g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 314/28 iulie 2003, care va avea următorul conţinut:
 "Se aprobă întocmirea contractului de închiriere pentru întregul spaţiu şi terenul prevăzut în actul denumit creşă-grădiniţă între Centrul Bugetar nr. 46 şi S.C. IUS S.A. Braşov, potrivit celor de la art. 1. Pentru anul 2003 plata chiriei se va face din credite bugetare existente, alocate pe anul 2003 pentru Centrul Bugetar nr. 46 - Grădiniţa nr. 60".

 Art. 2. H.C.L. nr. 314/2003 astfel completată va fi republicată.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


 

H O T Ă R Â R E A  NR. 314/2003

republicată conform H.C.L. nr. 359 din data de 25 august 2003

 

 Obiect :  închirierea directă a spaţiului  situat în str. Hărmanului nr. 46 - 48 pentru Grădiniţa nr. 60 Braşov


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 35.321 din 17 iulie 2003 a Serviciului Monitorizare, Învăţământ, Cultură, Sănătate, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, privind oportunitatea închirierii spaţiului aferent Grădiniţei nr. 60 Braşov, situată în str. Hărmanului nr. 46 - 48 Braşov, proprietar fiind S.C. "I.U.S." S.A. Braşov, cu  sediul în Braşov, Str. Hărmanului nr. 58, format din clădiri şi teren din care suprafaţă construită 678 mp şi teren de 1.919 mp;
 Analizând şi procesul-verbal de prenegociere, întocmit la data de 26 iunie 2003, în baza Dispoziţiei de Primar nr. 1.321 din 10 iunie 2003;
 În temeiul art. 20, lit. g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. Se aprobă închirierea directă a spaţiului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 46 - 48, compus din construcţii şi teren, potrivit anexei cu nr.5.458 din 3 iulie 2003, pentru Grădiniţa nr. 60 Braşov, pentru suma de 1.500 Euro lunar pe perioadă de 1 an de zile calculat de la data adoptării prezentei, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.


 Art. 2. Se aprobă întocmirea contractului de închiriere pentru întregul spaţiu şi terenul prevăzut în actul denumit creşă-grădiniţă între Centrul Bugetar nr. 46 şi S.C. IUS S.A. Braşov, potrivit celor de la art. 1. Pentru anul 2003 plata chiriei se va face din credite bugetare existente, alocate pe anul 2003 pentru Centrul Bugetar nr. 46 - Grădiniţa nr. 60.


 Art. 3. Primarul municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.