Hotărârea nr. 357/2003

* PRIVIND APROBARE "P.U.Z. - POIANA CRISTIANULUI" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE "P.U.Z. - POIANA CRISTIANULUI" SI RAPORTUL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 357

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: aprobare "P.U.Z. - Poiana Cristianului";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare "P.U.Z. - Poiana Cristianului" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea  Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrat cu nr. 34.734/2003,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr.  453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă "P.U.Z. - Poiana Cristianului", iniţiat de Primăria comunei Cristian şi elaborat de S.C. Proiect Braşov.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.