Hotărârea nr. 356/2003

* PRIVIND APROBARE "P.U.D. - PENSIUNE D+P+2E+M (ÎN ZONA VILA PADINA) POIANA BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE "P.U.D.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 356

din data de 25 august 2003

 

 Obiect: aprobare "P.U.D. - Pensiune D+P+2E+M (în zona Vila Padina) Poiana Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare "P.U.D. - Pensiune (în zona Vila Padina) Poiana Braşov" a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea  Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrat cu nr. 35.716/2003,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. -  Pensiune (în zona Vila Padina) Poiana Braşov", iniţiată de Dobre Cristian şi Oproiu Valeriu şi întocmită de S.C. Top Form S.R.L. Braşov, pe terenul situat în Poiana Braşov, identificat în C.F. 22664, cu nr. top. 14223/15/2/24.


 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizare ministaţie epurare ape uzate, devieri reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.