Hotărârea nr. 355/2003

* PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - FABRICA DE ÎNCALTAMINTE, HALA DE DEPOZITARE MODULE SI FABRICA DE TRICOTAJE, SOSEAUA CRISTIANULUI F.N., BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZ

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 355

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Fabrică de încălţăminte, hală de depozitare module şi fabrică de tricotaje, Şoseaua Cristianului f.n., Braşov";:

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Fabrică de încălţăminte, hală de depozitare module şi fabrică de tricotaje, Şoseaua Cristianului f.n., Braşov" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea  Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrat cu nr. 35.711/22 iulie 2003,
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002,
 În temeiul art.  38, lit.  u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Fabrică de încălţăminte, hală de depozitare module şi fabrică de tricotaje, Şoseaua Cristianului f.n., Braşov", iniţiată de Putschke Anna, Râşnovean Rosa şi Plajer Christian şi întocmită de arh. Ileana Filipescu, identificată în C.F.  nr. 10635/18 februarie 2003, nr.top. 12139/6/1/1/1/2, 12139/6/1/1/1/3, 12139/6/1/1/1/4.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.