Hotărârea nr. 354/2003

* PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - MODERNIZARE SI EXTINDERE COMPLEX ARO-PALACE, B-DUL EROILOR NR. 27, BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 354

din data de 25 august 2003

 

Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Modernizare şi extindere complex  ARO-PALACE, B-dul Eroilor nr. 27, Braşov";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Modernizare şi extindere complex ARO-PALACE, B-dul Eroilor nr. 27, Braşov" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea  Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrat cu nr. 29.525/10 iunie 2003,
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002,
 În temeiul art. 38, lit.  u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Modernizare şi extindere complex ARO-PALACE, B-dul Eroilor nr. 27, Braşov", iniţiată de S.C. ARO-PALACE S.A., prin director economic Albu Nicolae şi întocmită de arh. Simona Valeanu, identificată în C.F. nr. 31236/5 iunie 2003, nr.  top. 5716/3, 5720/3, 5721/8. 5500, 5501, 5502/2/2, 5502/2/1/2. 5503/1/2, 5506/1, 5716/2, 5502/2, 5506/4, 5506/2, 5505, 5504/5, 5504/4, 5507, 5504/3, 5506/3/2, 5506/3/1/2, 5504/2, 5509 - teren complex Aro-Palace nou şi 5714/2, 5715/2, 5720/4/2, 5714/1/1, 5715/1/1, 5720/4/1/1 - teren complex Aro-Palace vechi, având suprafaţa totală de 9028,00 m.p.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.