Hotărârea nr. 352/2003

* PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CIRCULATIE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DIN DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.38.632/2003 A VICEPRIMARULUI IOAN IONITA ÎN TEMEIUL DISPOZITIEI DE PRIMAR NR. 1696/

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 352

din data de  11 august 2003

 

 Obiect : constituirea Comisiei de Circulaţie;:

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 38.632/2003 a Viceprimarului Ioan Ioniţă în temeiul Dispoziţiei de Primar nr. 1.696/2003,
 Având în vedere prevederile art. 22 şi următoarele din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările ulterioare, privind regimul drumurilor; art. 5, art. 30, art. 113, art. 114 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; art. 2 şi următoarele din H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002; art. 1.4. şi următoarele din Ordinul nr. 571/1997 modificat prin Ordinul nr. 118/2002 privind Normele tehnice pentru proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere; art. 17, art. 21 şi următoarele din O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2002. 
 În temeiul art.38, lit. f, l şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Comisia de Circulaţie în următoarea componenţă:
1.  Cei doi viceprimari,
2.  Secretarul Municipiului Braşov,
3.  Arhitectul şef al municipiului
4.  Directorul executiv al Direcţiei Arhitectură Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,
5.  Directorul adjunct executiv din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, responsabil cu siguranţa circulaţiei,
6.  Reprezentant al Poliţiei Rutiere a Municipiului Braşov,
7.  Reprezentat RAT Braşov,
8.  Trei membri ai Consiliului Local Braşov:
 - un reprezentant al Comisiei 1 a Consiliului Local,
 - un reprezentant al Comisiei 2 a Consiliului Local,
 - un reprezentant al Comisiei 5 a consiliului Local.

 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va participa de drept la şedinţele comisiei.

 Art. 3. La prima şedinţă comisia va alege un preşedinte şi un secretar din rândul membrilor săi.

 Art. 4. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Braşov, S.C. Distrigaz Sud S.A. Braşov, Romtelecom, Electrica Transilvania Sud Braşov, S.C. CET S.A. Braşov şi Compania Apa RA Braşov îşi vor desemna câte un reprezentant, având statutul de invitaţi permanenţi şi care vor fi consultaţi în probleme specifice.

 Art. 5. Membrii titulari ai comisiei care nu vor putea participa din motive obiective la şedinţele comisiei vor fi supliniţi de înlocuitorii de drept.

 Art. 6. În situaţia în care se impune prezenţa altor persoane, urmează ca acestea să fie invitate la şedinţa comisiei.

 Art. 7. Persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 8. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se revocă.