Hotărârea nr. 351/2003

* PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE SI DE URBANISM CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 38.634/2003 A VICEPRIMARULUI IOAN IONITA ÎN TEMEIUL DISPOZIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 351

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 38.634/2003 a viceprimarului Ioan Ioniţă în temeiul Dispoziţiei de Primar nr. 1.696/2003,
 Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001,
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism în următoarea componenţă:
1.  Cei doi viceprimari,
2.  Secretarul Municipiului Braşov,
3.  Arhitectul şef al municipiului,
4.  Directorul executiv al Direcţiei Arhitectură Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,
5.  Şeful Serviciului Autorizări Construcţii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,
6.  Preşedintele Ordinului Arhitecţilor,
7.  Directorul Inspectoratului Teritorial în Construcţii Braşov,
8.  Directorul executiv al Serviciul Public Patrimoniu,
9.  Directorul adjunct executiv al Serviciul Public Patrimoniu, responsabil cu siguranţa circulaţiei,
10.  Trei membri ai Consiliului Local al Municipiului Braşov:
  - un reprezentant al Comisiei 1 a Consiliului Local,
  - un reprezentant al Comisiei 2 a Consiliului Local,
  - un reprezentant al Comisiei 5 a Consiliului Local.

 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va participa de drept la şedinţele comisiei.

 Art. 3. La prima şedinţă comisia va alege un preşedinte şi un secretar din rândul membrilor săi.

 Art. 4. Direcţia Judeţeană pentru Culte şi Patrimoniu Naţional şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului îşi vor desemna câte un reprezentant, având statutul de invitat permanent şi care vor fi consultaţi în probleme specifice.

 Art. 5. Membrii titulari ai comisiei care nu vor putea participa din motive obiective la şedinţele comisiei vor fi supliniţi de înlocuitorii de drept.

 Art. 6. Comisia avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.

 Art. 7. Avizul comisiei se supune deliberării şi aprobării Consiliului Local.

 Art. 8. La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei, membrii care au calitatea de autori ai documentaţiei - proiectelor supuse avizării.

 Art. 9. Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 10. H.C.L. nr. 508/2002 şi orice altă prevedere contrară se revocă.