Hotărârea nr. 350/2003

* PRIVIND AVIZAREA TEMEI DE PROIECTARE ÎN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIEI P.U.D. - CENTRU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI MONTAN, ZONA HOTEL TELEFERIC, POIANA BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003,

 

 

H O T Ă R Â R EA   NR. 350

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: avizarea temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei P.U.D. -  Centru de dezvoltare a turismului montan, zona hotel Teleferic, Poiana Braşov;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus avizarea temei de proiectare în vederea elaborării documentaţiei "P.U.D. - Centru de dezvoltare a turismului montan, zona hotel Teleferic, Poiana Braşov" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrat cu nr. 31.087/20 iunie 2003,
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002,
 În temeiul art. 38, lit.  u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 
 Art. 1. Se avizează tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei "P.U.D. - Centru de dezvoltare a turismului montan, zona hotel Teleferic, Poiana Braşov", iniţiată de S.C. EURO - INTERSCHI S.R.L. şi întocmită de S.C. D'ART PROIECT S.R.L., identificată în C.F. nr. 20472/8 mai 2003, sub nr.top. 14208/1/1/3, 14208/1/1/4, 14208/1/2/3.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.