Hotărârea nr. 35/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 19 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI DEANE HAYDIN - JOHN SI DEANE ALINA-ADELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 35

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Deane Haydin - John si Deane Alina-Adela;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă  ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 954/2002 prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19;
Având în vedere prevederile art. 12 lit. e din Legea nr. 50/1991 - republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1 alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
In temeiul art. 38 lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T A R A S T E :

Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. Toamnei nr. 19, identificat prin C.F. nr. 31217 cu nr. top 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/10/2/2 în suprafaţă de 4,20 mp., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Deane Haydin -John şi Deane Alina-Adela.

Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 U.S.D/mp, revenind o redevenţă anuală de 4,00 U.S.D./mp ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 2976/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 31209 cu  nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/8/69.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.