Hotărârea nr. 349/2003

* PRIVIND AVIZARE P.U.Z. - LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. LACURILOR - STR. MURELOR, CARTIER NOUA, BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS A

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 349

din data de 11 august 2003

 

 

 Obiect: avizare P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier  Noua, Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier Noua, Braşov" şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrat cu nr.34.552/11 iulie 2003,
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002,
 În temeiul art. 38, lit.  u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se avizează documentaţia "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier Noua, Braşov", iniţiată de S.C. N.V. REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L., Gonţea Paul şi Mariana, Grigorescu Sorin şi Voinicu Alexandra Dana şi întocmită de S.C. DELIFATTO S.R.L., identificată în C.F. nr. 4043/13 august 2003, sub nr. top. 7000/1/1, 7001 şi C.F. nr. 4043/12 aprilie 2002, sub nr.top. 7000/1/3.

 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 3.  Se revocă H.C.L. nr. 311/2003.