Hotărârea nr. 348/2003

* PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 271/2003 PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR H.G. NR. 400/2003 - PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI CONSILIUL LOCAL A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 348

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: modificarea şi completarea art. 2 din H.C.L. nr. 271/2003 privind punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de  11 august 2003,
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului CIC, Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Registratură din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr.ad. 28.384/03/5 august 2003, privind modificarea şi completarea art. 2 din H.C.L. nr. 271/2003, privind punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi 2, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă tematica unitară pentru toate organizaţiile neguvernamentale ce vor colabora cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari în vederea organizării de seminarii de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de imobile, astfel:
 5. Managementul organizaţional al asociaţiei de proprietari
 - se va referi la:
  - organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari,
  - atribuţiile adunării generale, ale comitetului executiv, preşedintelui asociaţiei de proprietari şi administratorului
 6. Managementul financiar
 - se va referi la:
  - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor în cadrul asociaţiilor de proprietari,
  - organizarea gestiunii unei asociaţii de proprietari,
  - atribuţii ale comisiei de cenzori,
  - calculul penalităţilor,
  - modul de constituire şi gestionare a fondului de rulment, fondului de reparaţii, taxelor pentru animale, etc.

 7. Managementul proprietăţii
 - se va referi la:
  - modalităţi de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu,
  - posibilităţi de debranşare, separare de gaz, montare de centrale de apartament,
  - citirea contorilor de apă.
 8. Comunicarea şi luarea deciziilor în cadrul asociaţiilor de proprietari, soluţionarea litigiilor
 - se va referi la:
  - convocarea adunării generale,
  - alegeri în cadrul asociaţiei de proprietari,

  - stabilirea unor reguli de convieţuire în cadrul condominiului,
  - acţiuni în justiţie privind restanţierii,
  - angajarea personalului în cadrul asociaţiei de proprietari,
  - negocierea contractelor cu furnizorii de utilităţi.
 NOTĂ: Opţional se pot prezenta şi module referitoare la managementul şi scrierea proiectelor.
 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 271/2003

republicată conform H.C.L. nr. 348 din 11 august 2003

Obiect : punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea
   Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
   proprietari
;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 28.384/03 din 24 iunie 2003, a Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul  Direcţiei Administraţie Publică Locală, privind punerea în aplicare a prevederilor  H.G. nr. 400/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 În temeiul art. 38, alin. 1 şi 2, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă înfiinţarea comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile, prevăzută de art. 61 din H.G. nr. 400/2003, în următoarea componenţă:
 - şeful Serviciului Relaţii  cu Asociaţiile de Proprietari - preşedintele comisiei;
 - consilier juridic din cadrul Serviciului Relaţii cu Asociaţiile  de Proprietari  - membru
 - doi economişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local     - membri
 - un inginer construcţii din aparatul propriu al consiliului local     - membru

 Art. 2. Se aprobă tematica unitară pentru toate organizaţiile neguvernamentale ce vor colabora cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari în vederea organizării de seminarii de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de imobile, astfel:
 5. Managementul organizaţional al asociaţiei de proprietari
 - se va referi la:
  - organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari,
  - atribuţiile adunării generale, ale comitetului executiv, preşedintelui asociaţiei de proprietari şi administratorului
 6. Managementul financiar
 - se va referi la:
  - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor în cadrul asociaţiilor de proprietari,
  - organizarea gestiunii unei asociaţii de proprietari,
  - atribuţii ale comisiei de cenzori,
  - calculul penalităţilor,
  - modul de constituire şi gestionare a fondului de rulment, fondului de reparaţii, taxelor pentru animale, etc.

 7. Managementul proprietăţii
 - se va referi la:
  - modalităţi de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu,
  - posibilităţi de debranşare, separare de gaz, montare de centrale de apartament,
  - citirea contorilor de apă.

  8. Comunicarea şi luarea deciziilor în cadrul asociaţiilor de proprietari, soluţionarea litigiilor
 - se va referi la:
  - convocarea adunării generale,
  - alegeri în cadrul asociaţiei de proprietari,
  - stabilirea unor reguli de convieţuire în cadrul condominiului,
  - acţiuni în justiţie privind restanţierii,
  - angajarea personalului în cadrul asociaţiei de proprietari,
  - negocierea contractelor cu furnizorii de utilităţi.
 NOTĂ: Opţional se pot prezenta şi module referitoare la managementul şi scrierea proiectelor.


 Art. 3.  Se aprobă "Regulamentul privind atestarea administratorilor de imobile", conform anexei,  parte integrantă a prezentei hotărâri.


 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.