Hotărârea nr. 347/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. PARCUL MIC NR. 9 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MACEA TEOFIL SI BUNGHEZ LAURA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  347

din data de 11 august 2003

 

         Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9 în vederea realizării  unui acces din exterior, beneficiari MACEA TEOFIL şi  BUNGHEZ LAURA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 4.076/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr.219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9, identificat prin C.F. nr. 31545, cu nr.top. 8782/1/a/49/2/8, în suprafaţă de 3,95 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către MACEA TEOFIL şi BUNGHEZ LAURA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2456/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31526, cu nr.top. 8782/1/a/48/4.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.