Hotărârea nr. 346/2003

* PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE A IMOBILELOR ÎN CARE AU FUNCTIONAT ATELIERUL SI CANTINA LICEULUI "NICOLAE TITULESCU" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND LA INI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 346

din data de 11 august 2003

 

 Obiect:  darea în administrare Direcţiei de Servicii Sociale a imobilelor în care au  funcţionat atelierul şi cantina Liceului "Nicolae Titulescu";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând la iniţiativa Comisiei de Monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale, precum şi a unui număr de ___ consilieri locali propunerea privind darea în administrarea Direcţiei de Servicii Sociale a imobilelor situate în incinta Liceului "Nicolae Titulescu", respectiv atelierul şi cantina,
 Având în vedere prevederile art. 125 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală; art. 42, litera "i" din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială; art. 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; art. 12 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr. 520/2002 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995,
 În temeiul art. 38, lit. g  şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Servicii Sociale a imobilelor situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125, în care au funcţionat atelierul şi cantina Liceului "Nicolae Titulescu".

 Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data obţinerii avizului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu şi Direcţia de Servicii Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.