Hotărârea nr. 345/2003

* PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA H.C.L. NR. 321/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, AVÂND ÎN VEDERE LIPSA PERSONALULUI SPECIALIZAT DIN COMPONENTA COMPARTIMENTELOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRAS

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 345

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: completarea şi modificarea H.C.L. nr. 321/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Având în vedere lipsa personalului specializat din componenţa compartimentelor Primăriei Municipiului Braşov, ceea ce duce la rezolvarea cu întârziere a sarcinilor de serviciu,
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 259/2003, prin care s-a adoptat o nouă structură organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Local şi un nou stat de funcţii,
 În temeiul art. 46 şi art. 56, alin. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 321/2003, care va avea următorul conţinut:
 "Obiectivele analizei şi verificărilor efectuate de comisia nominalizată la art. 1 sunt:
 1. Respectarea structurii organizatorice aprobate prin H.C.L. nr. 320/2002, H.C.L. nr.   66/2003 şi H.C.L. nr. 259/2003;
 2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cele  3 organigrame;
 3. Încărcarea fiecărui angajat stabilită prin fişa postului şi alte atribuţii date prin dispoziţii de primar cu caracter temporar".

 Art. 2. Comisia va prezenta raportul privind concluziile desprinse în urma verificărilor efectuate la şedinţa ordinară din luna septembrie 2003.

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2003 astfel modificată va fi republicată.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 321/2003

republicată conform H.C.L. nr. 345 din 11 august 2003

 Obiect: constituirea unei comisii de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2003; 

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie  2003;
 Având în vedere semnalele din mass-media privind nerespectarea prevederilor O.G. nr. 85/2001, în sensul efectuării controlului  referitor la activitatea asociaţiilor de proprietari precum şi întârzierea cu care se organizează şi desfăşoară licitaţiile publice la nivelul municipiului Braşov;
 În temeiul art. 46 şi art. 56, al. (7) din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se constituie comisia de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/2003, formată din 5 membri, având următoarea componenţă:
  - DOGAR NICOLAE
  - ZOTA CORNELIU
  - PUIU VLADIMIR
  - BÂSCĂ IOAN
  - NEDECZKY LADISLAU

 Art. 2.  Obiectivele analizei şi verificărilor efectuate de comisia nominalizată la art. 1, sunt:
 1. Respectarea structurii organizatorice aprobate prin H.C.L. nr. 320/2002 şi H.C. nr. 66/2003 şi H.C.L. nr. 259/2003;
 2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor  vacante din cele 3 organigrame;
 3. Încărcarea fiecărui angajat stabilită prin fişa postului şi alte atribuţii date prin dispoziţii de primar cu caracter temporar.

 Art. 3.  Serviciile şi birourile organizate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov, vor pune la dispoziţia  comisiei materialele solicitate de aceasta şi care îi sunt necesare îndeplinirii obiectivelor menţionate la art. 2.

 Art. 4. Comisia va prezenta raportul privind concluziile desprinse în urma verificărilor efectuate la şedinţa ordinară din luna septembrie  2003.   
                     
 Art. 5. Comisia nominalizată la art. 1 şi primarul municipiului Braşov vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.