Hotărârea nr. 344/2003

* PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 322/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA NR.AD. 36.765/2003, PRIN CARE SE PROPUNE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 344

din data de 11 august 2003

 

 Obiect:  modificarea H.C.L. nr. 322/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. ad. 36.765/2003, prin care se propune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 322/2003, în sensul angajării unui avocat care să reprezinte Consiliul Local în faţa instanţelor de judecată de toate gradele şi în toate litigiile,
 Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr. 673/2002, de aprobare a Ordonanţei nr. 35/2002,
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 322/2003, care va avea următorul conţinut:
 "Începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se aprobă angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Braşov în faţa instanţelor de judecată de toate gradele şi în toate litigiile".


 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2003 astfel modificată va fi republicată.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi preşedintele în exerciţiu al Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 322/2003

republicată conform H.C.L. nr. 344 din data de 11 august 2003

 


 Obiect : împuternicirea unui avocat care să apere interesele Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  28 iulie 2003;
 Analizând iniţiativa unui grup de consilieri locali, materializată în expunerea de motive nr.36.765/2003, prin care se propune împuternicirea unui avocat care să apere interesele Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată;
 Având în vedere art. 58, din O.G. nr. 35/2002, aprobată prin Legea nr. 373/2002;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1. Începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se aprobă angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Braşov în faţa instanţelor de judecată de toate gradele şi în toate litigiile.


 Art. 2. Împuternicirea va fi semnată de preşedintele de şedinţă în exerciţiu, care va negocia şi cheltuielile de judecată pentru fiecare dosar aflat pe rolul instanţei.


 Art. 3. Preşedintele Consiliului Local în exerciţiu şi Primarul Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.