Hotărârea nr. 343/2003

* PRIVIND APROBAREA P.U.D. - LOCUINTE UNIFAMILIALE STR. STEJERIS NR. 11 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE P.U.D. - LOCUINTE UNIF

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 343

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: aprobarea P.U.D. - Locuinţe unifamiliale str. Stejeriş nr. 11;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Locuinţe unifamiliale str. Stejeriş nr. 14, Braşov, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism înregistrat cu nr.35.864/2003, având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, modificată prin Legea nr.453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Locuinţe unifamiliale  str. Stejeriş nr. 14, Braşov, iniţiată de S.C. "P & P" S.R.L. şi elaborată de S.C. Dan Covali Consult S.R.L.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.