Hotărârea nr. 342/2003

* PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 320/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.AD. 35.775/2003 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, PRIN CARE SE PROPUNE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 342

din data de 11 august 2003

 

 

 Obiect: privind modificarea H.C.L. nr. 320/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în  şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând raportul de specialitate nr.ad. 35.775/2003 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 320/2003, în sensul că Biroul Licitaţii-Contracte va ocupa Camera 8 din sediul Primăriei - B-dul Eroilor nr. 8,
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 320/2003, care va avea următorul conţinut:
 "Biroul Licitaţii-Contracte va ocupa Camera 8 din sediul Primăriei din B-dul Eroilor nr. 8".

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 320/2003 astfel modificată se va republica.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 320/2003

republicată conform H.C.L. nr. 342 din 11 august 2003

 

 Obiect: atribuirea unui spaţiu Comisiei interne de analiză şi verificare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi Comisiei de evaluare internă;

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Având în vedere volumul mare de muncă şi documente ce trebuie analizate şi verificate pentru soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;
 Având în vedere că pentru soluţionarea notificărilor cele 2 comisii au şedinţe săptămânale care se desfăşoară în biroul secretarului din lipsa unui spaţiu propriu;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Începând cu data prezentei hotărâri, Comisia internă de analiză şi verificare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, precum şi Comisia de evaluare internă a notificărilor îşi vor desfăşura activitatea la Camera 104 din sediul Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 2. Biroul Licitaţii-Contracte va ocupa Camera 8 din sediul Primăriei din B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 3.  Direcţia Administraţie Publică Locală va prezenta la şedinţa ordinară din luna august situaţia ocupării celorlalte spaţii din Primărie şi va face propuneri de măsuri corespunzătoare.

 Art. 4. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.