Hotărârea nr. 341/2003

* PRIVIND INTERZICEREA ACCESULUI SI A CIRCULATIEI VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRASOV, ÎN TEMEIUL ART. 65, PCT. 1 DIN O.U.G. NR. 195/2002 SI ART. 200, PCT. 1 DIN H.G. NR. 85/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 341

din data de 11 august 2003

 


 Obiect: interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe   drumurile publice din municipiul Braşov, în temeiul art. 65, pct. 1 din O.U.G.  nr. 195/2002 şi  art. 200, pct. 1 din H.G. nr. 85/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 6.994/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri Publice - Zone Verzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind interzicerea accesului şi a circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov, precum şi asigurarea spaţiului şi depozitării celor depistate circulând pe drumurile publice din municipiul Braşov, în temeiul art. 65, pct.1 din O.U.G. nr. 195/2002 Cap. V, Secţiunea a 3-a,
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002, Cap. V, Secţiunea a 3-a, art. 65, pct. 1, privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipii şi Cap. IX,    art. 113, pct. 1, literele "b", "d", "h", privind reglementarea accesului şi circulaţiei diferitelor categorii de vehicule, ridicarea şi depozitarea celor care circulă pe drumurile publice unde le este interzis accesul.
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. În scopul asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Braşov, cu excepţia vehiculelor înmatriculate. Proprietarii acestora vor obţine autorizaţie de liberă trecere în care se vor menţiona traseele de deplasare şi intervalul orar al deplasărilor.

 Art. 2. Semnalizarea interdicţiei de la art. 1 se face prin indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-86, iar amplasamentul acestora se avizează de către Comisia de circulaţie a municipiului Braşov.


 Art. 3. Vehiculele cu tracţiune animală depistate circulând pe drumurile publice din municipiul Braşov şi animalele de tracţiune se ridică şi se depozitează după cum urmează:
 a) - vehiculele în spaţiul asigurat de Serviciul Administrare Drumuri Publice - Zone Verzi pe str. Lungă nr. 170:
  - prezentarea utilajului în vederea ridicării vehiculului - 70.000 lei,
  - ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului - 350.000 lei
  - paza, depozitarea şi asigurarea integrităţii vehiculului - 150.000 lei/zi.
 Perioada de staţionare în incinta spaţiului este de 10 zile, după care se vor valorifica în condiţiile legii.

 Taxa de restituire este de 1.000.000 lei cu titlu de amendă.

 b) - animalele de tracţiune în spaţiul asigurat de Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân în Stupini, str. Merilor nr.5:
  - transport  - 200.000 lei,
  - hrană   - 70.000 lei/zi.
 Perioada de staţionare în incinta adăpostului este de 5 zile, după care exemplarele vor fi scoase la licitaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

 Art. 4. Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 - 800.000 lei.
 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează de către organele de control ale Poliţiei Municipiului Braşov.

 Art. 5. Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se aplică, deopotrivă, şi celor stabilite prin prezenta hotărâre.

 Art. 6. Serviciul Public Patrimoniu şi Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.