Hotărârea nr. 340/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 102, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR STEFANESCU OANA COSMINA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, A

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 340

din data de 11 august 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 102, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar ŞTEFĂNESCU OANA COSMINA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 5.537/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 102,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării cosntrucţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 102, identificat prin C.F. nr. 26748, cu nr.top. 6741/1/2/7/4, în suprafaţă de 7,70 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către ŞTEFĂNESCU OANA COSMINA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3275/2003 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 30260 cu nr.top. 6741/2/1/1/a/XVIII.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.