Hotărârea nr. 34/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 41, CATRE CALIN IOAN, DUMITRU CONSTANDIN, BLENDEA GHEORGHE, PONEA DUMITRU, VOICU FLOREA, TECAU DORINELA, ENACHE VICTOR, PARASCHIV GHEORGHE, MITITELU CONS

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 34

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov,  B-dul Saturn nr. 41, către Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Florea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv  Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară  la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.770/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea  nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
In temeiul H.C.L. nr. 21/2000;
Având în vedere art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;


H O T A R A S T E :

Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Floarea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan asupra imobilelor - garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, construite în baza A.C. nr. 46/1976.


Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 ce se vor înscrie în C.F.  nr. 31.280 cu:
- nr.top. 7586/1/1/1 în suprafaţă de 19,50 mp către Călin Ioan;
- nr.top. 7586/1/1/5 în suprafaţă de 19,50 mp către Dumitru Constandin;
- nr.top. 7586/1/1/6 în suprafaţă de 19,50 mp către Blendea Gheorghe;
- nr.top. 7586/1/1/7 în suprafaţă de 19,50 mp către Ponea Dumitru;
- nr.top. 7586/1/1/8 în suprafaţă de 19,50 mp către Voicu Floarea şi Tecău Dorinela;
- nr.top. 7586/1/1/9 în suprafaţă de 19,50 mp către Enache Victor;
- nr.top. 7586/1/1/10 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Gheorghe;
- nr.top. 7586/1/1/11 în suprafaţă de 19,50 mp către Mititelu Constantin şi Georgeta;
- nr.top. 7586/1/1/12 în suprafaţă de 19,50 mp către Găină Nicolae;
- nr.top. 7586/1/1/13 în suprafaţă de 19,50 mp către Radu Gheorghe;
- nr.top. 75861/1/15 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Ioan;


Art. 3.  Se înscrie dreptul de servitute de terecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea numerelor top. 7586/1/1/1 - 7586/1/1/16 ca fonduri dominante asupra nr. top. 7586/2/d/1 ca fond servant.


Art. 4.  Concesionara terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.


Art. 5.  Preţul terenurilor aferente garajelor menţionate la art. 2, determinat în condiţii de piaţă, este de 100 U.S.D./mp, revenind o redevenţă anuală de 4 U.S.D./mp ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii.


Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.