Hotărârea nr. 339/2003

* PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MURESAN ADRIAN, MURESAN ELENA MONICA, ARISANU MARIAN AUREL, PRIPU ADELINA SI STATUL ROMÂN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 339

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între MUREŞAN ADRIAN, MUREŞAN   ELENA MONICA, ARIŞANU MARIAN AUREL, PRIPU ADELINA şi Statul Român;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 5. 889/2003, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina şi Statul Român,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă schimbul dintre terenul situat în Centrul Civic Braşov, înscris în C.F. nr. 14991 Braşov, cu nr.top. 8839/1/2, în suprafaţă de 932,40 m.p., proprietari MUREŞAN ADRIAN, MUREŞAN ELENA MONICA, ARIŞANU MARIAN AUREL, PRIPU ADELINA şi terenul situat în Braşov, Calea Bucureşti colţ cu str. Nicolae Titulescu, identificat prin C.F. nr. 26748 Braşov, cu nr. top. 6741/1/2/7/1, în suprafaţă de 1530,30 m.p., proprietar Statul Român.

 Art. 2. Terenul înscris în C.F. nr. 14991 Braşov, cu nr. top. 8839/1/2, va trece în proprietatea Statului Român, iar terenul identificat prin C.F. nr. 26748 Braşov, cu nr. top. 6741/1/2/7/1, va trece în proprietatea lui Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica, Arişanu Marian Aurel, Pripu Adelina, în cote indivize.

 Art. 3. Se împuterniceşte Consiliul Local prin Serviciul Public Patrimoniu să încheie actul autentic de schimb, menţionat la art. 1.

 Art. 4. Se revocă H.C.L. nr. 211/2002.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.