Hotărârea nr. 338/2003

* PRIVIND REAMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PROVIZORII DEZAFECTATE DIN ZONA RECTORAT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.AD. 6266/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVIC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 338

din data de 11 august 2003

 


 Obiect: reamplasarea construcţiilor provizorii dezafectate din zona Rectorat;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 6.266/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind reamplasarea construcţiilor provizorii dezafectate din zona Rectorat,
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă reamplasarea construcţiilor provizorii aparţinând societăţilor comerciale PRODLACTA S.A. şi DORY BAR S.R.L., dezafectate din zona rectorat, pe următoarele amplasamente:
  - S.C. Prodlacta S.A. - zona Pieţei ASTRA,
  - S.C. Dory Bar S.R.L. - B-dul Eroilor (capăt linie RAT autobuz 20) vis-a-vis de  Biblioteca "Gheorghe Bariţiu".


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.