Hotărârea nr. 337/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BOBULUI NR. 4, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. NOI TRANS S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 337

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 4, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. NOI TRANS S.R.L.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.363/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 4,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 4, identificat prin C.F. nr. 30840, cu nr. top. 11279/2/2/2/1/1/1/28, în suprafaţă de 8,89 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. NOI TRANS S.R.L.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 6171/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31575, cu nr. top. 11279/2/1/2/1.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.