Hotărârea nr. 336/2003

* PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI;ÎN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003;ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 336

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului public  de  transport persoane sau bunuri în regim de taxi, în municipiul Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad.5.250/24 iulie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri Publice, Zone Verzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, referitor la "Regulamentul privind organizarea şi efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, în municipiul Braşov",
 Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Ordin nr. 275/2003 al ministrului administraţiei publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, în municipiul Braşov, numit în continuare Regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Se aprobă distribuirea unui număr de 1500 autorizaţii taxi permanente pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie 2004, dintre care 1000 autorizaţii taxi pentru operatorii de transport şi 500 autorizaţii taxi pentru taximetriştii independenţi.

 Art. 3. Se aprobă distribuirea unui număr de 100 autorizaţii taxi sezoniere, pentru sezonul 1 iunie - 31 august 2004.

 Art. 4. Unui operator taxi nu i se poate atribui mai mult de 30% din totalul autorizaţiilor taxi permanente repartizate pentru grupa operatorilor taxi.

 Art. 5. Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi se va stabili prin Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente sau sezoniere.

 Art. 6. Până la data de 1 ianuarie 2004 toţi operatorii de transport în regim taxi şi taximetriştii independenţi vor finaliza dotarea şi pregătirea taxiurilor în vederea autorizării în conformitate cu prevederile art. 30, alin. 1 şi art. 31 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
 Până la 1 septembrie 2003 operatorii de transport şi taximetriştii independenţi existenţi vor solicita obţinerea autorizaţiilor taxi/2003, eliberate cu caracter temporar, pe baza documetelor prevăzute de lege, cu excepţia certificatului de agreere RAR în conformitate cu prevederile art. 62, alin. (2) coroborat cu art. 63, alin. 2, precum şi în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1).


 În cazul în care până la 1 ianuarie 2004 nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea autorizaţiilor taxi se anulează dreptul operatorului sau taximetristului independent de a efectua activitatea de taximetrie.

 Art. 7. Începând cu data prezentei hotărâri, autoturismele taxi care intră în activitatea de taximetrie vor avea deasupra benzii şah în mod obligatoriu culoarea albă.
 Autovehiculele care sunt cuprinse în activitatea de taximetrie şi funcţionează în mod autorizat (permis taxi/2003) îşi menţin culoarea iniţială şi vor funcţiona cu condiţia aplicării însemnelor şi înscrisurilor prevăzute în art. 14 din Regulament.

 Art. 8. Începând cu data prezentei - tariful lei/km practicat de fiecare operator de transport sau taximetrist independent se va situa în limitele 4.000 - 15.000 lei/km.
 Nivelul tarifelor se poate modifica la cererea justificată a Camerei Taximetriştilor - Filiala Braşov şi a asociaţiilor profesionale reprezentative constituite în conformitate cu art. 4, alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobat prin Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administraţiei publice.

 Art. 9. Locurile de aşteptare şi staţionare (staţii TAXI) în municipiul Braşov urmează a fi dimensionate în funcţie de numărul de autorizaţii taxi aprobate de Consiliul Local.
 Lista cu staţiile taxi va fi supusă aprobării Consiliului Local odată cu Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere.

 Art. 10. Prezentul Regulament abrogă Regulamentul privind practicarea şi desfăşurarea activităţii de taximetrie aprobat prin H.C.L. nr. 408/1999, modificată şi completată conform  H.C.L. nr. 381/2001.