Hotărârea nr. 335/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. VULTURULUI NR. 29, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR COMAN AIDA CRISTINA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 335

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vulturului nr. 29, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar COMAN AIDA CRISTINA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 2.688/2003, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vulturului nr. 29, în vederea extinderii construcţiilor existente,
 Având în vedere prevederile art.12, lit. e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), H.G. nr. 525/1996 şi art.1, alin.2 din Legea nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor),
 În temeiul art.38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Vulturului nr. 29, identificat prin C.F. nr.10283, nr.top.7426/1/8/a, în suprafaţă de 280,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către COMAN AIDA-CRISTINA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1, determinat în condiţii de piaţă, este de 90 EURO/m.p., revenind o redevenţă anuală de 3,6 EURO/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 1995/2003 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 26384, cu nr. top. 7426/1/7.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.