Hotărârea nr. 334/2003

* PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 3/2001 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.AD. 695/02/2003, PRIN CARE SE PROPUNE REVOCAREA H.C.L. NR. 3/2001, AVÂND ÎN VEDERE ADRESA N

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 334

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: revocarea H.C.L. nr. 3/2001;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr.ad. 695/02/2003, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 3/2001,
 Având în vedere adresa nr.ad. 3942/2003 a Primăriei Municipiului Braşov - Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Articol unic:  Începând cu data prezentei se revocă H.C.L. nr. 3/2001.