Hotărârea nr. 333/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 18 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR POPA RODICA CORNELIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPU

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 333

din data de 11 august 2003

 

 Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar POPA RODICA CORNELIA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.316/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18, identificat prin C.F. nr. 31181, cu nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/1/13/2, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/1/13/2, în suprafaţă de 4,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către POPA RODICA CORNELIA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 4230/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31182, cu nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/4/1.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.