Hotărârea nr. 332/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR.18, PENTRU MODIFICAREA ACCESULUI DIN EXTERIOR, BENEFICIARA S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURARI S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 332

din data de 11 auust 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr.18, pentru modificarea  accesului din exterior, beneficiară S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI S.A.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr.1969/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18,
 Având în vedere prevederile art.12, lit. e din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998 şi H.C.L. nr.227/2001,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. Toamnei nr. 18, identificat prin C.F. nr. 31181, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/1/15, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/1/15, în suprafaţă de 6,80 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI S.A.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5345/2002 este pentru modificarea accesului din exterior (construire trepte de acces şi podest) în extindere la imobilul înscris în C.F. n r. 31182, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/4/4.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.