Hotărârea nr. 331/2003

* PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 19 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BUTNARU ROMANITA SI BUTNARU GHEORGHE-VIOREL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 331

din data de 11 august 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar BUTNARU ROMANITA şi  BUTNARU GHEORGHE-VIOREL;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.644/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19,
 Având în vedere prevederile art.12, lit. e din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. Toamnei nr. 19, identificat prin C.F. nr. 31217, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/9/2/1/8, în suprafaţă de 2,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către BUTNARU ROMANIŢA şi BUTNARU GHEORGHE-VIOREL.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 708/2003 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31209 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/8/71.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.