Hotărârea nr. 330/2003

* PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 AL H.C.L. NR. 117/7 APRILIE 2003, CU PRIVIRE LA ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, ASOCIATIA AXE BRASOV SI ASOCIATIA FEMEILOR MANAGER BRASOV, LA DERULAREA PROIECTULUI "NE DEZVOLTAM ÎMPREUNA" CONSILIUL LOCAL AL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 330

din data de 11 august 2003

 


 Obiect: modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 117/7 aprilie 2003, cu privire la acordul de    parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia   Femeilor Manager Braşov, la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună" şi raportul de specialitate al Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de  Proprietari din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 34.737 din 15 iulie 2003,
 Având în vedere art.18, alin.2 din Legea nr.189/1998 a finanţelor publice locale,
 În temeiul art.38, alin.1, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 117 din 7 aprilie 2003, privind acordul de parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună", şi va avea următorul conţinut:
 "Contribuţia Municipiului Braşov la derularea şi implementarea proiectului constă în o contribuţie de 22,96% în valoare de 5250 EURO = 191 milioane lei, din valoarea totală a proiectului (22.870 EURO). Suma necesară se va vira de la Capitolul 51.02 - Autorităţi publice, subcapitolul 51.02.05 - Autorităţi executive, Titlul 20 - cheltuieli materiale, alin. 30.07 - alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, la Capitolul 69.02 - Alte acţiuni economice, subcapitolul 69.02.19 - susţinerea programelor de dezvoltare regională, Titlul 38 - Transferuri, alin. 40.21 - Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare".

 
 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 117 din 7 aprilie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 330 din 11 august 2003

 

 Obiect:  acordul de parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov  şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la  derularea  proiectului "Ne  dezvoltăm împreună";

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a  propus aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună" şi Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 18.727 din 3 aprilie 2003;
 În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov, Asociaţia Femeilor Manager Braşov, în vederea derulării şi implementării proiectului  "Ne dezvoltăm împreună", a cărui finanţare a fost aprobată prin linia de buget PHARE  RO. 0004.02.01/02.02-09, sub numărul CB 30 - Oficiul de Contractare şi Plăţi PHARE - Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu cererea  de finanţare a proiectului, anexată, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov la derularea şi implementarea proiectului constă în o contribuţie de 22,96% în valoare de 5250 EURO = 191 milioane lei, din valoarea totală a proiectului (22.870 EURO). Suma necesară se va vira de la Capitolul 51.02 - Autorităţi publice, subcapitolul 51.02.05 - Autorităţi executive, Titlul 20 - cheltuieli materiale, alin. 30.07 - alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, la Capitolul 69.02 - Alte acţiuni economice, subcapitolul 69.02.19 - susţinerea programelor de dezvoltare regională, Titlul 38 - Transferuri, alin. 40.21 - Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.