Hotărârea nr. 33/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 380/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 1.824/12 DECEMBRIE 2002 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE NEAMENAJA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 33

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: modificarea H.C.L. nr. 380/2002;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de  24 februarie 2003;
Analizând raportul de specialitate nr. 1.824/12 decembrie 2002 al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind modificarea H.C.L. nr. 380/7 octombrie 2002;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
In temeiul art. 38 lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se modifică art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2002 care vor avea următorul conţinut:

"Art. 1. Pentru terenurile aferente construcţiilor provizorii valorificate pe calea executării silite de Primăria Braşov prin licitaţie publică, în scopul recuperării debitelor datorate bugetului local de foştii proprietari ai acestora sau prin executori judecătoreşti, Consiliul Local Braşov, prin Serviciul Public Patrimoniu, va încheia contracte de închiriere cu agenţii economici actuali proprietari ai construcţiilor, în baza proceselor-verbale de adjudecare a licitaţiei, cu următoarele condiţii:

a) Noii proprietari vor obţine de la Direcţia Fiscală certificatul de neurmărire fiscală, din care să rezulte că aceştia nu au datorii la bugetul local;

b) Noii locatari vor prezenta, anterior semnării contractelor de închiriere, certificatul de urbanism necesar reamenajării şi modernizării construcţiei, astfel încât aceasta să corespundă din punct de vedere arhitectural şi urbanistic normelor legale actuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;

c) In termen de maxim 6 luni de la semnarea contractelor de închiriere, actualii proprietari au obligaţia să efectueze toate lucrările de amenajare şi modernizare a construcţiei provizorii.

Art. 2. Condiţiile prevăzute la art. 1 lit. c vor constitui clauze ale noilor contracte de închiriere încheiate între Consiliul Local Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu, şi proprietarii de drept ai construcţiilor."

Art.  2. Se introduce un nou articol care va avea următorul conţinut:

"Prin terenuri aferente construcţiilor provizorii se înţelege atât terenurile pe care s-a edificat construcţia provizorie, cât şi terenurile afectate de spaţii de depozitare, terase, etc. şi care au făcut obiectul contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Braşov şi foştii locatari."


Art. 3.  Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2002 modificată conform art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre va fi republciată.


Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 380/2002

republicată conform H.C.L. nr. 33 din 24 februarie 2003

 

 Obiect:  reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru construcţiile  provizorii, vândute prin licitaţie publică de Primăria Braşov în scopul recuperării sumelor datorate bugetului local de la agenţii economici  debitori, titulari ai contractelor;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 octombrie 2002;
Analizând referatul de specialitate nr. 23.171/2002 al Serviciului ocupare locuri publice neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru construcţiile provizorii vândute prin licitaţie publică de Primăria Braşov, în scopul recuperării sumelor datorate bugetului local de la agenţii economici debitori, titulari ai contractelor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;
In temeiul art. 38 lit.  f  şi  art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


H O T A R A S T E :

Art. 1.  Pentru terenurile aferente construcţiilor provizorii valorificate pe calea executării silite de Primăria Braşov prin licitaţie publică, în scopul recuperării debitelor datorate bugetului local de foştii proprietari ai acestora sau prin executori judecătoreşti, Consiliul Local Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu va încheia contracte de închiriere cu agenţii economici actuali proprietari ai construcţiilor, în baza proceselor-verbale de adjudecare a licitaţiei, cu următoarele condiţii:

a) Noii proprietari vor obţine de la Direcţia Fiscală certificatul de neurmărire fiscală, din care să rezulte că aceştia nu au datorii la bugetul local;

b) Noii locatari vor prezenta, anterior semnării contractelor de închiriere, certificatul de urbanism necesar reamenajării şi modernizării construcţiei, astfel încât aceasta să corespundă din punct de vedere arhitectural şi urbanistic normelor legale actuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;

c) In termen de maxim 6 luni de la semnarea contractelor de închiriere, actualii proprietari au obligaţia să efectueze toate lucrările de amenajare şi modernizare a construcţiei provizorii.


Art.  2. Condiţiile prevăzute la art. 1 lit. c vor constitui clauze ale noilor contracte de închiriere încheiate între Consiliul Local Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu, şi proprietarii de drept ai construcţiilor.


Art.  3. Prin terenuri aferente construcţiilor provizorii se înţelege atât terenurile pe care s-a edificat construcţia provizorie, cât şi terenurile afectate de spaţii de depozitare, terase, etc. şi care au făcut obiectul contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Braşov şi foştii locatari.


Art.  4.  Preţul închirierii pentru terenurile menţionate în art. 1 va fi cel prevăzut în contractele de închiriere ale foştilor proprietari debitori, exprimat valoric în U.S.D.


Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.