Hotărârea nr. 329/2003

* PRIVIND ACHIZITIA LUCRARILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRAZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 11 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.6453/2003, PRIVIND SOLICITAREA ACHIZITIEI

 

 

H O T Ă R  Â R E A  NR. 329

din data de 11 august 2003

 


 Obiect:  achiziţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi în municipiul Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr.6453/2003, privind solicitarea achiziţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare străzi precum şi raportul de specialitate cu acelaşi număr al Serviciului Public Patrimoniu, prin care se motivează necesitatea adoptării unei hotărâri pentru achiziţia lucrărilor de întreţinere şi reparare străzi în Municipiul Braşov,
 Având în vedere că până la data prezentei nu s-au finalizat procedurile de achiziţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi în conformitate cu prevederile O.G. nr. 60/2001, modificată prin Legea nr. 212/2002,
 Ţinând cont de prevederile art.12, litera "h" din O.G. nr.60/2001, privind achiziţiile publice, O.G. nr.43/1997 şi O.G. nr.195/2002, art.5(1) şi art.113(1a), privind circulaţia pe drumurile publice,
 În temeiul art.38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă achiziţia publică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi, prin aplicarea procedurii de negociere dintr-o singură sursă, cu respectarea prevederilor legale, până la adjudecarea licitaţiei şi încheierea contractului având ca obiect întreţinerea şi repararea străzilor în conformitate cu O.G. nr. 60/2001 aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, dar nu mai mult de 30 de zile.

 Art. 2. Atribuirea contractului de întreţinere şi reparaţii străzi se va face către societatea comercială care a prezentat tarifele cele mai mici la licitaţia organizată şi suspendată de unitatea contractantă, Municipiul Braşov.
 
 Art. 3. Urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii străzi se va executa de către Serviciul Public Patrimoniu.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.