Hotărârea nr. 328/2003

* PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE MUZICA "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2003, CONSTÂND ÎN DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR AFERENTE ACESTUI EVENI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 328

din data de 11 august 2003

 

 Obiect: aprobarea contribuţiei Municipiului Braşov la organizarea manifestărilor prilejuite de desfăşurarea Festivalului Internaţional de Muzică "Cerbul de Aur" -   ediţia 2003, constând în darea în folosinţă gratuită a terenurilor aferente acestui  eveniment;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr.ad. 6193/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea contribuţiei Municipiului Braşov la organizarea manifestărilor prilejuite de desfăşurarea Festivalului Internaţional de Muzică "Cerbul de Aur" - ediţia 2003, constând în darea în folosinţă gratuită a terenurilor aferente acestui eveniment,
 Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,
 În temeiul art. 38, literele "f", "p" şi "x", art. 46 şi art.126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă contribuţia Municipiului Braşov în calitate de coorganizator la organizarea manifestărilor prilejuite de desfăşurarea Festivalului Internaţional de Muzică "Cerbul de Aur" - ediţia 2003, în cuantum de 863.346.298 lei, conform anexei ce face parte integrantă din hotărâre.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.