Hotărârea nr. 327/2003

OBIECT: PRETUL ÎNSCRIS ÎN CONTRACTELE CE AU CA OBIECT CONCESIONAREA SAU ÎNCHIRIEREA TERENURILOR APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT SI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 327

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  preţul înscris în contractele ce au ca obiect concesionarea sau închirierea terenurilor aparţinând  domeniului privat şi aflate în administrarea Consiliului   Local al Municipiului Braşov;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5.890/2003 al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune ca preţul înscris în contractele ce au ca obiect concesionarea sau închirierea terenurilor aparţinând domeniului privat şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, să fie exprimat în EURO;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Preţul înscris în contractele ce au ca obiect concesionarea  sau închirierea terenurilor aparţinând domeniului privat şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, va fi exprimat în EURO, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

 Art. 2.  Paritatea ROL/EURO, înscrisă în contract va fi cea stabilită şi comunicată de Banca Naţională a României, pentru data adjudecării licitaţiei, respectiv data hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru concesionările sau închirierile directe.

 Art. 3.  Preţul stabilit prin contract se va achita prin transformarea  sumei exprimată în EURO în ROL, în conformitate cu paritatea ROL/EURO, comunicată de Banca Naţională a României pentru data la care se face plata.

 Art. 4. Contractele încheiate până la data prezentei hotărâri, în dolari SUA conform H.C.L. nr.  29/1997, rămân valabile pentru moneda exprimată la data încheierii contractului, până la data expirării acestuia.

 Art. 5. Dacă ulterior încheierii contractului, concedentul (locatorul) devine plătitor de TVA, concesionarul (locatarul), va suporta majorarea tuturor obligaţiilor de plată, cu valoarea  TVA-ului, începând cu data la care concedentul sau locatorul devine plătitor de TVA.

 Art. 6. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 29/1997.

 Art. 7.  Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.