Hotărârea nr. 326/2003

OBIECT: ACTUALIZAREA CHIRIILOR, REDEVENTELOR PENTRU TERENURILE APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 326

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  actualizarea chiriilor, redevenţelor pentru terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub  nr. 59.368/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune actualizarea chiriilor, redevenţelor pentru terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov;
 În vederea contracarării efectelor inflaţiei asupra nivelului încasărilor la bugetul local, încasări provenind din chiriile, redevenţele asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov;
 În temeiul art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Preţul înscris în contractele ce se vor încheia între municipiul Braşov şi terţe persoane fizice sau juridice, referitoare la închirierea, vânzarea, concesionarea imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Braşov, va fi exprimat în EURO.


 Art. 2.  Paritatea LEI/EURO, înscrisă în contract va fi cea stabilită şi comunicată de B.N.R. (circulara nr. 11 din 4 aprilie 2003), pentru data adjudecării licitaţiei, respectiv data hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru închirierile, concesionările directe.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.