Hotărârea nr. 325/2003

OBIECT: STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE IMOBILE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. 50.7

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 325

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  stabilirea taxei speciale pentru atestarea administratorilor de imobile;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50.707/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea taxei speciale pentru atestarea administratorilor de imobile;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 400/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari, art. 44 - 46 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale şi art. 1 din H.G. nr. 1.278/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale;
 În temeiul art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se stabileşte taxa specială pentru atestarea administratorilor de imobile la  valoarea de 500.000 lei.

 Art. 2. Se aprobă modelul de cerere de atestare a administratorilor de imobile, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Se aprobă modelul de atestat de administrator de imobile, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxei speciale pentru atestarea administratorilor de imobile, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 5.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Administraţie Publică Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.